TurkCoder.TK
Yasalar - KKTC İnşaat Encümeni
+90533 836 01 31

Sosyal Medyada Biz}

Reklam Verin
Sitemize uygun fiyat seçeneklerinde reklam verebilirsiniz.Firmanıza özel banner tasarımları tarafımızca yapılacaktır.Firmanız burda yer alsın istemez misiniz ?
Reklam Ver

Yasalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 18 Mart , 1998 tarihli birleşiminde kabul olunan “Yapı İnşaat ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası”Anayasa’nın 94 (1) maddesi gereğince , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

Sayı :19/1998

YAPI İNŞAATI VE TEKNİK İŞLER MÜTEAHHİTLERİ

KAYIT VE DENETİM YASASI

İÇ DÜZENİ

Madde 1. Kısa İsim

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Madde 2. Tefsir

Madde 3. Amaç

Madde 4. Kapsam

İKİNCİ KISIM

Encümenin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri ve Kayıt İşlemleri

Madde 5. Encümenin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Madde 6. Encümen Toplantıları ve İzleyeceği Yöntem

Madde 7. Encümenin Çalışma Yeri ve Memur Ataması

Madde 8. Kayıt Yapılmadan Belge ve Yıllık Geçerli İzin Almadan Müteahhitlik Görevi Yapamama

Madde 9. Kendine Ait Konut İnşaat

Madde 10. Sicile Kayıt ve Sicilden Silme

Madde 11. Kayıt İçin Aranan Nitelikler – İkinci Cetvel

Madde 12. Kayıt ve Belge Verilmesi

Madde 13. Yıllık İzin Harcı – Birinci Cetvel

Madde 14. Müteahhitin Görev ve Sorumlulukları

Madde 15. Sınıflar Birinci ve İkinci Cetvel

ÜÇÜNCÜ KISIM

Disiplin Cezaları ile İlgili Kurallar

Madde 16. Disiplin Cezalarının Türleri

Madde 17. Disiplin Cezası Uygulanacak Eylem ve Davranışlar

Madde 18. Disiplin Cezası Verme Yetkisi

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Kurallar

Madde 19. Özel İzin

Madde 20. Yanlış Kayıt

BEŞİNCİ KISIM

Madde 21. Suç ve Cezalar

ALTINCI KISIM

Geçici Kurallar

Geçici Madde 1. Müteahhitlerin Bu Yasa Kapsamına Alınması

Geçici Madde 2. Encümenin Kuruluşunda İlk Atanma Süresi

Geçici Madde 3. Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten önce Başlamış Müteahhitlikl işleri ile ilgili Kurallar

YEDİNCİ KISIM

Son Kurallar

Madde 22. Yürütme Yetkisi

Madde 23. Yürürlüğe Giriş

(68/2006 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Aşağıdaki Yasayı Yapar:
BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Kısa İsim 1. Bu Yasa Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası olarak isimlendirilir.
Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Araç Parkı”, her sınıf yapı inşaatı veya teknik işlerin güvenli ve tatminkar icrası için gerekli görülen ve bu Yasaya ekli İkinci Cetvelde belirtilen değerlerde esas teçhizatı anlatır.
“Bakan,” Bayındırlık işleri ile görevli Bakanı anlatır.
“Başkan”, bu Yasanın 5’inci maddesi kuralları uyarınca kurulan Encümen Başkanını anlatır.
“Belge”, bu Yasanın 12’nci maddesinin (4)’üncü fıkrası kuralları uyarınca verilen belgeyi anlatır.
“Deneyimli İşçibaşı”, dört yılı işçibaşı olmak üzere, müteahhitin icra etmekte olduğu işlere göre, yapı inşaatı veya teknik işlerin icrasında en azından yedi yıllık deneyimi olan ve en az orta öğretim kurumu mezunu kişiyi anlatır.
“Encümen”, bu Yasanın 5’inci maddesi kuralları uyarınca kurulan Encümeni anlatır.
“Encümen Personeli”, Encümende görev yapmak amacıyla Encümence istihdam edilen kişileri anlatır.
12/1976 “Mimarlar ve Mühendisler”, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin Kuruluş Yasası uyarınca ilgili Odaya kayıtlı olan kişileri anlatır.
“Müteahhit”, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğine ve Encümene kayıtlı olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet edip faaliyet gösteren ve sözleşme ile inşaat işleri ve/veya başka teknik işleri yapmayı taahhüt eden ve bu Yasa kuralları uyarınca müteahhitler siciline kaydedilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı gerçek kişileri veya bunların oluşturduğu tüzel kişileri anlatır.
“Müteahhit Müstahdemi”, bir şirketin işlerini yürüten sorumlu mevki ve/veya teknik müdür mevkilerini içeren genel mevkiyi anlatır.
“Müteahhitler Sicili”, bu Yasanın 11’inci maddesi kuralları uyarınca müteahhit olarak kayıt olmayı haiz gerçek veya tüzel kişilerin Encümence isim ve adreslerinin yazılı olduğu sicili anlatır.
“Pratik Sanat Okulu Mezunu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pratik Sanat Okulu veya dış ülkelerden herhangi birinde eşdeğerde herhangi bir okulun yapı inşaatı bölümünden mezun kişileri anlatır.
“Sanat Okulu Mezunu” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Endüstri Meslek Liseleri veya dengi herhangi bir okulun yapı inşaatı bölümünden veya dış ülkelerin herhangi birinde bunlara eşdeğerde herhangi bir okulun yapı inşaatı bölümünden mezun kişileri anlatır.
“Sorumlu Mevki”, Encümeni tatmin eden belge ile işlerin icrası ve hizmet ve işlerin organizasyonunu müteahhit adına yürüten teknik kişinin mevkisini anlatır.
“Tadilat, Tamirat ve Ek İş”, herhangi bir yapı inşaatı veya teknik işle ilgili olarak, herhangi bir boyut değişikliğinde veya statik güvenliğin etkilendiği durumlarda, belirtilen sisteme yapılan tadilat, tamirat veya ek işi anlatır.
“Teknik Müdür,” bir şirketin teknik ve/veya mali sorumluluğunu yürüten kişinin mevkisini anlatır.
“Teknik İş”, bina inşaatını oluşturmayan, köprü, tünel, baraj, havuz, hendek, yol, liman işleri, uçakalanı, su kurutma, sulama, içme suyu, kanalizasyon, toprak ve sahil koruma işleri, taş ve maden ocakları ve benzeri işleri içeren her türlü işin yapımı veya inşaatı veya ek işi veya tadilatını veya tamiratını anlatır.
“İnşaat Teknisyeni”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi veya dengi bir üniversitenin inşaat bölümünden inşaat teknisyeni olarak veya dış ülkelerden herhangi birinde buna eşdeğerde herhangi bir okulun yapı inşaat bölümünden mezun kişileri anlatır.
“Yapı”, taştan, betondan, kerpiçten, demirden, ağaç veya başka malzemeden yapılan ve ikamet, çalışma veya eğlence, ibadet veya kamu kullanımı, depolama, herhangi bir maddenin imalatı veya yapımını veya şeklini değiştirmek için amaçlanan herhangi bir inşaat ve bu inşaatın içerdiği herhangi bir kuyu, temel, duvar, çatı, baca, veranda, balkon, korniz, pergola, bina girişi veya binaya bağlı herhangi bir yapı elemanı veya herhangi bir yeri çevreleme veya sınırlandırmayı amaçlayan başka bir inşaatı anlatır ve yapının ilgili toprak işleri, destek duvar ve telleme işlerini de içerir.
“Yapı İşi”, bir yapının yapımı veya bir kısmının inşaatı veya ek inşaatı veya tadilatı veya tamiratını anlatır.
“Yüksek Okul Mezunu”, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odasına kayıt yapabilecek nitelikte bir yüksek okulun inşaat mühendisliği bölümünden mezun kişileri anlatır.
Amaç 3. Bu Yasanın amacı, yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitliği hizmetlerinin bir düzen ve disiplin altına alınması ve yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitliği yapan müteahhitlerin sınıflandırılarak kayıt ve denetimlerinin yapılmasını sağlamaktır.
Kapsam 4. Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bu Yasa kuralları uyarınca oluşturulacak olan Encümen tarafından belge verilen tüm yapı inşaatı müteahhitleri ve teknik işler müteahhitlerini ve bunların yapacağı tüm yapı inşaatı ve teknik iş müteahhitliği hizmetlerini kapsar.
İKİNCİ KISIM

Encümen Kuruluşu, Görev Yetkileri ve Kayıt İşlemleri

Encümenin

Kuruluşu,

Görev ve

5. (1) Encümen, Bakanın önerisi ile Bakanlar Kurulunca atanacak aşağıdaki üyelerden oluşur:
Yetkileri (A) İnşaat mühendisi veya mimar diploması sahibi ve mesleğinde deneyimli kamu görevlileri arasından atanacak bir üye (Başkan);
(B) Biri hukuk diploması sahibi, ikisi inşaat mühendisi veyamimar kamu görevlileri arasından atanacak üç üye;
(C) Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğince saptanan üç üye; ve
(Ç) Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğince, inşaat mühendisi veya mimar diplomasına sahip en az on yıl tecrübeli üyeleri arasından saptanan bir üye.
(2) Encümen Başkanı ve üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresini tamamlayan Başkan ve üyeler yeniden atanabilir.
(3) Encümen Başkanlığı veya üyeliklerden herhangi birinin boşalması halinde boşalan yere yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca yeniden atama yapılır.
(4) Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:
(A) Müteahhitleri kaydetmek;
(B) Müteahhitlerin menfaatlerini gözetmek için tedbirler almak;
(C) Bu Yasada tüzükle düzenlenmesi öngörülen konularda tüzük taslaklarını hazırlamak için tedbirler almak;
(Ç) Bu Yasanın 10’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası kuralları uyarınca gerçek veya tüzel kişilerin ismini sicilden silmek;
(D) Bu Yasanın 18’inci maddesi kuralları uyarınca, müteahhitlere disiplin cezası vermek; ve
(E) Bu Yasanın 19’uncu maddesi kuralları uyarınca özel izin gerektiren durumlarda Bakanlar Kuruluna görüş vermek.
68/2006 (F) Bu maddede düzenlenmeyen ilgili konularda bu Yasanın amacına uygun kararlar almak; ve
68/2006 (G) Bu Yasanın 8’inci maddesine aykırı, kayıtsız müteahhitlerin yaptığı inşaatları tespit edip yetkili makamlara bildirmek. Bu Yasada yetkili makamlar, Belediye ve Kaymakamlık’tır.

Encümen, bu bentde belirtilen görevini yerine getirebilmek amacıyla yeterli sayıda personel ve/veya araç gereç temin edebilir. Bu hususta yapılacak giderler Encümen gelirinden karşılanır.

Encümenin

Toplantıları ve İzleyeceği Yöntem

6. (1) Encümen en az ayda bir defa ve mümkün olduğu takdirde her ayın ilk haftasında olağan; gerekli olduğu hallerde de olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü toplantılar Başkanın veya en az üç üyenin talebi üzerine en geç bir hafta içerisinde gerçekleştirilir.
(2) Encümeni Başkan toplantıya çağırır ve toplantılara başkanlık eder. Başkanın hazır bulunmaması halinde ona hazır bulunan üyelerin en yaşlısı vekalet eder ve toplantıya Başkanlık yapar.
(3) Encümen üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
(4) Kararlar çoğunluk oyu ile alınır, oyların eşit olması halinde Başkanın ayırdedici oyu vardır.
(5) Kararlar alınırken açık oylama yöntemi uygulanır.
(6) Bakanlar Kurulu, Encümenin toplantıya çağrılması, toplantıda izlenecek yöntem ve faaliyetleri ile ilgili konularda Encümence hazırlanacak tüzükler çıkarabilir.
(7) Encümen Başkanı ve üyelerine her yıl Bakanlar Kurulunca saptanacak bir ödenek verilir. Bu ödenek Encümenin gelirlerinden karşılanır.
Encümenin Çalışma Yeri ve Memur Ataması 7. (1) Encümenin çalışma yeri Encümen tarafından sağlanır ve giderleri Encümen gelirlerinden karşılanır.
(2) Encümen memurları, Encümen tarafından istihdam edilir. Maaş ve diğer hakları Encümen gelirlerinden karşılanır.
Kayıt Yapılmadan Belge ve yıllık Geçerliİzin Almadan

Müteahhitlik Görevi

Yapamama

8. (1)

18/98

54/06

Hiçbir gerçek veya tüzel kişi Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yasasının 21’inci maddesi uyarınca ödemesi gereken yıllık üyelik aidatını ödemeden, müteahhit kaydı yaptırmadan, belge almadan ve yıllık geçerli izni olmadan müteahhitlik işini icra edemez veya bina inşaatı veya teknik iş yürütemez.
(2) Hiçbir gerçek veya tüzel kişi, müteahhit kaydı yaptırmayan ve işin ait olduğu kategoride yıllık geçerli izne sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiye herhangi bir bina inşaatı veya teknik işin icrasını devredemez veya yaptıramaz. Bu kurala aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, bu Yasanın uygulanmasından dolayı doğacak zarar ziyandan müştereken ve münferiden sorumlu olurlar.
(3) Hertürlü yapı işi ve teknik işin müteahhitler tarafından icra edilmesi zorunludur.

Ancak toplam kapalı alanı 250 m²’yi geçmemek koşuluyla,konut ve konutla ilgili yapı işleri veya konut dışı dengi teknik işleri yapmak için yukarıdaki zorunluluk aranmaz.

(4) Müteahhit olarak kayıtlı olmayan ve yıllık geçerli izin sahibi olmayan gerçek veya tüzel kişiler kamu ve özel nitelikli herhangi bir bina veya teknik iş veya her ikisi için istenilen ihaleye katılamaz veya bu gibi herhangi bir işin yapılmasını herhangi bir surette taahhüt edemez.
(5) Müteahhit olarak Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğine ve Encümene kayıt işlerini yaptırmayan, belge almayan ve yıllık çalışma izni olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, müteahhit veya inşaat veya başka teknik işler müteahhiti ünvanını taşıyamaz veya herhangi bir yolla, sözlü veya yazılı, halkı yanıltamaz.
(6) Hiçbir kayıtlı müteahhit, müteahhitlik şirketi hissedarları hangi nam altında olursa olsun proje üretemez ,proje üreten büro açamaz veya böyle bir büroya ortak olamaz.Müteahhit yanında çalışan mühendis ve mimarlar proje yapabilir.

Ancak yaptığı projeler yanında çalıştırdığı müteahit tarafından inşa edilemez.

(7) Herhangi bir müteahhitlik şirketinde Teknik Müdür olarak görev yapan, kuruluşun yönetiminde bulunan veya kuruluş tarafından istihdam edilen kişi ayrıca müteahhit olarak faaliyette bulunamaz.
68/2006 (8) Müteahhit olarak Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğine ve Encümene kayıt işlemlerini yaptırmayan, belge almayan ve yıllık geçerli izni olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin kayıtsız olarak yaptığı işler sınıf değerlendirmesinde referans olarak dikkate alınmaz.
Kendine Ait Konut İnşaatı 9. 11’inci maddede belirtilen niteliklere haiz kişi kendisine veya

çocuklarına ait 250 m² ye kadar bir konut inşaatı veya dengi

inşaatla ilgili teknik ve yapı işleri yapabilir.

Sicile Kayıt ve Sicilden Silme 10. (1) Encümen, bu Yasa uyarınca kayıt olma hakkına sahip her gerçek veya tüzel kişinin isim ve adresini müteahhitler siciline kaydeder ve sicili muhafaza eder.
(2) Encümen aşağıdaki hallerde;
(A) İsminin sicilden silinmesi için kendisine müracaat eden;
(B) Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği üyeliğini yitiren;
(C) Ölen; veya
(Ç) Yalan beyanda bulunarak kaydolduğu saptanan

gerçek veya tüzel kişinin ismini sicilden siler.

(3) Sicilden silme kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayımlanır.
Kayıt için Aranan Nitelikler

İkinci Cetvel

11. (1) Aşağıdaki hususlardan herhangi birini haiz Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğine üye kişi veya bu kişilerin sahibi olduğu veya yönettiği kuruluşlar kayıt yaptırma hakkına sahiptir:
68/2006 (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yasalarına göre İnşaat Mühendisleri Odası ve/veya Mimarlar Odasına kayıtlı kişiler veya bu kişilerin yönetimindeki şirketler;

Bu kişilere, bu Yasanın15’inci maddesi uyarınca ilksınıf müracaatlarında beşinci sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için yıllık izin verilir.

(B) İnşaat Teknisyeni diploması veya dengi bir diplomaya sahip olup en az iki yıl bir müteahhit, mimar veya inşaat mühendisi gözetiminde inşaat işlerinde deneyim kazanmış olanlar;
(C) Sanat okulu, pratik sanat okulu veya dengi bir yabancı teknik okul diploması sahibi olup, buna ek olarak tahsilini tamamladıktan sonra bir müteahhit, mimar veya inşaat mühendisi gözetiminde en az beş yıl süre ile inşaat işlerinde deneyim kazanmış olanlar;
(Ç) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup inşaat işlerinde bir müteahhit yanında mimar veya inşaat mühendisi gözetiminde en az yedi yıl deneyim kazanmış olanlar;
(D) En az ilkokul mezunu olup inşaat işlerinde ustabaşı olarak en az on yıl deneyimi olanlar; ve
(E) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte kesintisiz en az üç yıldan beri İnşaat Müteahhitliği yapmakta olanlar.
(2) Gerçek veya tüzel kişiler, bu Yasaya ekli İkinci Cetvelde belirtilen sınıflar için istenen nitelikleri taşıyan ve izin talebine göre, yapı inşaatı veya teknik işlerde aranan deneyime sahip müteahhit ve müteahhitin devamlı bulundurması zorunlu teknik personeli yanında istihdam etmek koşuluyla, müteahhitlik kaydı yaptırabilirler.
Kayıt ve Belge

Verilmesi

12. (1) Kayıt müracaatları, tespit edilmiş form üzerinden yapılır. Encümen kendisine sunulan dilekçeleri inceleyerek dilekçenin sunulmasından itibaren bir ay içerisinde kararını dilekçe sahibine bildirir. Encümen ek bilgi isteme ve uygun gördüğü kaynaktan araştırma yapma hakkına sahiptir.
(2) Müteahhit olarak kayıt yaptırmak isteyen kişi, kuruluşun ortakları ve/veya yöneticileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üç yıl ikamet etmek ve bu Yasanın diğer kurallarına bağlı kalmak koşuluyla 11’nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olduğunu gösteren belgeleri Encümene sunmak zorundadır.
(3) Encümence müracaatları uygun bulunan müracaat sahipleri, kayıtlarının yapılması için aylık asgari ücret kadar bir kayıt ücretini Encümene ödemek zorundadırlar.
(4) Bir müteahhitin kaydının yapılması üzerine Encümen, müteahhite tespit ettiği şekilde bir kayıt belgesi verir. Bu belge aksi ispat edilene kadar sahibinin bu Yasa kuralları uyarınca kaydolunduğunun bir ispatını teşkil eder. Belge sahibi, isminin “Müteahhitler Sicilinden” silinmesi halinde, bu belgeyi Encümene iade eder.
Yıllık İzin Harcı

Birinci Cetvel

13. (1) Müteahhitler, yıllık izin alabilmek için aşağıda belirtilen izin harçlarına Encümene ödemek zorundadırlar:
(A) Birinci sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için asgari ücretin üç (3) katı kadar;
(B) İkinci sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için asgari ücretin iki buçuk (2.5) katı kadar;
(C) Üçüncü sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için asgari ücretin iki (2) katı kadar;
(Ç) Dördüncü sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için asgari ücret kadar;
(D) Beşinci sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için asgari ücretin dörtte üçü (3/4) kadar.
Yukarıdaki bendlerde belirtilen asgari ücret, müteahhitinyıllık izin için müracaat ettiği tarihte yürürlükte olan aylık asgari ücrettir.
(2) Encümen, yukarıdaki (1)’inci fıkraya uygun olarak harcını yatıran ve bu Yasaya ekli İkinci Cetvelde belirtilen sınıflar için öngörülen koşulları yerine getirdiğine ilişkin belgelerini sunan müteahhitlerin yıllık izin müracaatını değerlendirir ve müteahhide, bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde belirtilen yapı inşaatı veya teknik işler sınıflarından herhangi biri ile ilgili yıllık izin verir ;
(3) Yıllık izin almayan herhangi gerçek veya tüzel kişi müteahhitlik mesleğini yapamaz;
(4) Yıllık izin verildiği tarihten hemen sonraki Aralık ayının otuz birinde sona erer;
(5) Hiçbir müteahhit, yapı inşaatı ve teknik işin bağlı olduğu sınıf için gerekli araç parkı ve daimi teknik personeli yanında bulundurmadan yapı inşaatı ve teknik iş üstlenemez; ve
(6) Bir müteahhit yıllık izin aldığı sınıfın öngördüğü araç parkı ve daimi teknik personelini yanında bulundurmaktan vazgeçmesi halinde yıllık izni Encümen tarafından iptal edilir.
Müteahhitin Görev ve Sorumlulukları 14. (1) Müteahhitin görev ve sorumlulukları şunlardır:
(A) Müteahhitin sorumluluğunda olan ve hizmetinde çalıştırdığı teknik personel, müstahdem, işçi ve ustaların gerek bireysel gerekse topluca yaşadıkları yerler için gerekli her türlü sağlık tedbirlerini almak; hastalık ve kaza halinde yapılacak tedavilerle usta ve işçilerin mahalli şartlara göre sağlıklı şartlarda yemelerine, içmelerine, yatıp kalkmalarına ve yıkanmalarına olanak sağlayacak koşulları sağlamak;
(B) Sözleşmede yazılı taahhütleri süresi içinde ve eksiksiz yerine getirmek;
(C) İnşaat işleri ve teknik işlerde tüm malzemenin kötülüğü veya eksikliğinden dolayı meydana gelen maddi ve manevi zarardan sorumlu olmak;
(Ç) Müteahhitlik mesleğinin onur ve saygınlığına uymayan davranışlarda bulunmamak; ve
22/1992

30/1993

16/1976

12/1979

9/1981

43/1982

26/1985

36/1988

14/1990

20/1991

34/1993

65/1993

1/1995

(D) Müteahhit yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken İş Yasası, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası, ve İhtiyat Sandığı Yasası kurallarına bağlı kalmakzorundadır.
(2) Bakanlar Kurulu yukarıda belirtilen hususlarda tüzük çıkarabilir.
Sınıflar 15. (1) Bu Yasa amaçları bakımından yapı inşaatı ve teknik işler bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde gösterildiği gibi beş sınıfa ayrılır. Her sınıf için yerine getirilmesi gereken koşullar ise bu Yasaya ekli İkinci Cetvelde düzenlenmiştir.
(2) Birinci ve İkinci Cetvelde sınıflar için öngörülen para miktarı, Devlet Planlama Örgütü tarafından saptanan enflasyon oranına uygun olarak Encümenin istemi Bakanın önerisiyle Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir kararla on katına ulaşıncaya kadar artırılabilir.
68/2006 (3) Herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin bulunduğu sınıfı ile ilgili değişiklikler yılda bir defa yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Disiplin Cezaları ile ilgili Kurallar

Disiplin Cezalarının Türleri 16. (1) Encümen, müteahhitlik mesleğinin vakar veya haysiyetine uymayan davranışlardan dolayı müteahhide aşağıdaki disiplin cezalarından birini verebilir:
(A) Uyarma,
(B) Kınama,
(C) Bir alt sınıfa düşürme,
(Ç) Yıllık iznin iptali,
(D) Müteahhitlik sicilinden adının silinmesi.
(2) Disiplin işlemlerine ilişkin usuller, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak tüzükle belirlenir.
Disiplin CezasıUygulanacak Eylem ve Davranışlar 17. (1) Bu Yasanın 14’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası kuralları uyarınca yanında çalıştırdığı personel ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen müteahhite uyarma cezası kuralları uygulanır.
(2) Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
(A) Yukarıdaki (1)’inci kuralları uyarınca uyarma cezası almasına karşın aynı eylem ve davranışı tekrarlamak;
(B) Müteahhitlik mesleğinin onur ve saygınlığına uymayan davranışlarda bulunmak.
(3) Bir alt sınıfa düşürme cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
(A) Yukarıdaki (2)’nci fıkra kuralları uyarınca kınama cezası almasına karşın aynı eylem ve davranışı tekrarlamak;
(B) Yıllık izin aldığı sınıf için aranan koşulları yitirmek.
(4) Yıllık iznin iptali cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
(A) Yıllık izin aldığı sınıfa öngördüğü araç parkı ve daimi teknik personeli bulundurmaktan vazgeçmek;
(B) Yukarıdaki (2)’nci fıkra kuralları uyarınca kınama cezası almasına karşın aynı eylem ve davranışı tekrarlamak.
(5) Müteahhitlik sicilinden adının silinmesini gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
(A) Yukarıdaki (4)’üncü fıkra kuralları uyarınca iki kez yıllık iznin iptali cezası almış olmak;
(B) Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği üyeliğini kaybetmek; ve
(C) İflas etmek.
Disiplin Cezası Verme Yetkisi 18. (1) Yukarıdaki 17’nci madde kuralları uyarınca disiplin cezasını gerektiren bir eylem ve davranışta bulunan üyeye konu Encümen tarafından açıkça ve yazılı olarak bildirilir ve yazılı savunması istenir. Savunma için verilen süre on iş gününden az olamaz;
(2) Encümen savunmanın verildiği tarihten veya savunma için verilen sürenin bitiminden otuz iş günü içinde kararını verir ve kararı ilgili müteahhite tebliğ eder.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Kurallar

Özel İzin 19. (1) Bakanlar Kurulu, Encümenin özel bilgi, beceri, ihtisas ve teknik donanımı dikkate alarak verdiği görüşler ışığında bazı özel işlerin yapılması için yabancı uyruklu müteahhitlere bu Yasa kuralları uyarınca kayıtlı müteahhidin işbirliği veya yardım veya gözetimiyle izinde belirtilecek işin icra edilmesi koşuluyla belirli dönemi kapsayan ve özellikle belirtilen işlerin icrası için özel izin verebilir.
(2) Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan işbirliği protokolleri ve/veya anlaşmaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışında açılan ve sonuçlandırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine ait ihaleler yukarıdaki (1)’inci fıkra kurallarına bağlı değildirler.”
Yanlış Kayıt 20. Müteahhitlik sicil defterine yanlış olarak yapılan her kayıt

Encümen Başkanı tarafından bu yönde kaleme alınan ve

imzalanan tutanaklarla hazırlanan ilgili raporla sicil

defterinden silinebilir veya düzeltilebilir.

BEŞİNCİ KISIM

Dava Konusu Suç ve Cezalar

Suç ve Cezalar

68/2006

21. (1) Bu Yasanın 8’inci maddesi kurallarına aykırı davranan veya 10’uncu madde kuralları uyarınca müteahhitlik kaydı müteahhitlik sicilinden silinen herhangi bir kişi ve/veya kuruluşun ortakları ve/veya yöneticileri müteahhitlik hizmetleri yapmaları halinde bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 5 (beş) yıla kadar hapis cezasına veya aylık asgari ücretin 20 (yirmi) katına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. Suçun Encümen tarafından tespiti halinde, durum derhal yetkili makamlara bildirilir.

Bu fıkra kuralları uyarınca bir suç için herhangi bir kişi aleyhinde huzurunda dava başlatılan bir mahkeme, yapılmakta veya inşa edilmekte olan veya yeniden inşa edilen bir binanın veya her türlü inşaat işleri ile ilgili işlemlerin, davanın nihai olarak bir karara bağlanmasına kadar durdurulmasını tek taraflı istida ile emredebilir.

68/2006 (2) Müteahhitlik siciline kayıtlı olduğu halde bu Yasanın 13’üncü maddesi kuralları uyarınca yıllık izin almadan müteahhitlik mesleğini icra eden gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 3 (üç) yıla kadar hapis cezasına veya aylık asgari ücretin 10 (on) katına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

ALTINCI KISIM

Geçici Kurallar

Geçici Madde

Müteahhitlerin Bu Yasa Kapsamına Alınması

1. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç bir ay içerisinde Encümen oluşturulur.

Encümenin oluşumundan en geç iki ay içerisinde yapı inşaat veya teknik işler müteahhiti olarak görev ifa eden gerçek veya tüzel kişiler, Encimene kayıt yaptırmak ve Encümenin oluşumundan en geç altı ay içerisinde de yıllık izin sahibi olmak istedikleri sınıfın iş harcamaları bölümünün şartlarını yerine getirmek ve ilgili sınıfın kayıt ücretini ödemek zorundadırlar.

Geçici Madde

Encümenin Kuruluşunda İlk Atanma Süresi

2. Bu Yasanın 5’inci maddesi kuralları uyarınca Encümenin kuruluşunda ilk atanmada kamu görevlisi olarak atanan mimar ve inşaat mühendisi iki üye ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından atanan bir üyenin görev süresi iki yıldır.
Geçici Madde

Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Başlamış Müteahhitlik İşleri ile İlgili Kurallar

3. Müteahhit olarak kayıtlı olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce tamamlanmış veya bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış ancak yürürlüğe girmesinden sonra tamamlanmış bir işle ilgili olarak yapılan hizmet karşılığı ücreti veya masrafları alır.

Bu Yasa yürürlüğe girdikten sonra yapılacak müteahhitlik işleri için 8’inci maddenin (1)’inci fıkrası kuralları uygulanır.

Geçici Madde Kayıt Dışı Müteahhitlerin Yasa Kapsamına Alınması

68/2006

1. Bu Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 3(üç) ay içerisinde, kayıtsız müteahhitler, Encümene başvurup kayıt işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan müteahhitler hakkında bu Yasanın 6’ıncı maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Esas Yasanın 21’inci maddesi kuralları uygulanır.

YEDİNCİ KISIM

Son Kurallar

Yürütme Yetkisi 22. Bu Yasa, Bayındırlık işleriyle görevli Bakan tarafından yürütülür.
Yürürlüğe Giriş 23. Bu Yasa, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

BİRİNCİ CETVEL

(Madde 13)

Yapı İnşaatı ve Teknik İşlerin Nicelik ve Nitelik Düzeni

YAPI İNŞAATI İŞLERİ TEKNİK İŞLER
İş Sınıfı Konut Birimleri,

Bürolar,

Mağazalar vs.

Sanayi

(Fabrikalar,

Atölyeler, Depolar vs.)

Kamu

Kullanımına Açık

(Okullar,EğlenceYerleri, Hastaneler, Oteller, Tiyatrolar, Camiler vs.)

Beşinci Sınıf 250 m2 400m2 250m2 45,000

Türk Lirası

Dördüncü Sınıf 800 m2 1,200m2 800m2 375,000

Türk Lirası

Üçüncü Sınıf 4,000m2 7,000m2 4,000m2 1,125,000

Türk Lirası

İkinci Sınıf 10,000m2 Herhangi bir boyutta 10,000m2 3,000,000

Türk Lirası

Birinci Sınıf Herhangi bir boyutta Herhangi bir boyutta Herhangi bir boyutta Herhangi bir boyutta

Bu Cetvelde belirtilen alan, hesaplama amaçları bakımından, bodrum alanlarını da kapsar ve bina inşaatı için verilen izindeki yazılı alan dikkate alınır.

İKİNCİ CETVEL

(Madde 15)

BÖLÜM I

BEŞİNCİ SINIF YAPI İNŞAATI VE TEKNİK İŞLER İÇİN

ARANACAK KOŞULLAR

Herhangi bir müteahhite beşinci sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için yıllık izin verilirken aşağıdaki koşullar aranır:

(1) En azından Yüz Doksan Beş Bin Türk Lirası toplam yatırım gerektiren ve talep edilen izin durumuna göre yapı inşaatı veya teknik işlerin sorumluluğunu üstlenmiş olmak;
(2) Yarısının tam mülkiyeti kendisine ait, toplam fiyatı, yapı inşaatı işleri için en az Üç Bin Türk Lirası , teknik işler için ise onda biri (1/10) kendisine ait olmak üzere en az On Sekiz Bin Yedi Yüz Elli Türk Lirası değerinde makine teçhizatı bulundurmak; ve
(3) Talep edilen izin durumuna göre, bu Yasanın 11’inci maddesinde yapı inşaatı veya teknik işlerde talep edilen nitelik veya deneyimlere sahip olmak.

BÖLÜM II

DÖRDÜNCÜ SINIF YAPI İNŞAATI VE TEKNİK İŞLER İÇİN

ARANACAK KOŞULLAR

Herhangi bir müteahhite dördüncü sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için yıllık izin verilirken aşağıdaki koşullar aranır:

(1) Bu Yasanın 12’nci maddesi kuralları uyarınca müteahhitlik siciline kaydını yaptıran kişilerin, talep edilen izne göre, en azından bir işin harcaması Otuz Bin Türk Lirası olmak üzere toplam harcaması Yüz Elli Bin Türk Lirası olan yapı inşaatı veya teknik işlerin müteahhitliğini üstlenmiş olmak.

Ancak toplam harcaması Beş Yüz Altmış İki Bin Beş Yüz Türk Lirası olan yapı işi veya teknik işlerin ustabaşılığını veya teknik sorumluluğunu üstlenmiş olanlar bu sınıfa kaydedilir.

(2) Yarısının tam mülkiyeti kendisine ait toplam fiyatı, yapı inşaatı işleri için en az Yirmi İki BinBeş Yüz Türk Lirası, teknik işler için ise onda biri (1/10) kendisine ait olmak üzere en az Seksen İki Bin Beş Yüz Türk Lirası değerinde makine teçhizatı bulundurmak; ve
(3) Aşağıdaki ön koşulları yerine getirmiş olmak:
Müteahhitin Nitelikleri Müteahhitin İzin Talebine Göre Yapı İnşaatı veya Teknik işlerde Deneyimi Müteahhitin Devamlı Bulundurması Zorunlu TeknikPersonel
İnşaat Mühendisi veya Mimar veya ilgili uzmanlıktan yüksek okul mezunu Bir yıl
İnşaat Teknisyen Bir yılı işveren olarak iki yıl
Sanat okulu mezunu Dört yılı işveren olarak altı yıl İnşaat Teknisyeni veya deneyimli bir işçibaşı
Çıraklık siteminden yetişen Beş yılı işçibaşı olarak sekiz yıl İnşaat Teknisyeni veya deneyimli bir işçibaşı

BÖLÜM III

ÜÇÜNCÜ SINIF YAPI İNŞAATI VE TEKNİK İŞLER İÇİN

ARANACAK KOŞULLAR

(A)Herhangi bir müteahhite üçüncü sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için yıllık izin verilirken aşağıdakikoşullar aranır:

(1) Talep edilen izine göre, bir işin harcaması en az Yüz Elli Bin Türk Lirası olmak üzere toplam harcamaları Bir Milyon Dört Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası yapı inşaatı veya teknik

işler icra etmiş olmak;

(2) Yarısının tam mülkiyeti kendisine ait, toplam fiyatı, yapı inşaatı işleri için en az Elli Altı Bin İki Yüz Elli Türk Lirası, teknik işler için ise onda biri (1/10) kendisine ait olmak üzere en

az Üç Yüz Yetmiş Beş Bin Türk Lirası değerinde makine teçhizatı bulundurmak; ve

(3) Aşağıdaki ön koşulları yerine getirmiş olmak:

Müteahhitin Nitelikleri Müteahhitin İzin Talebine Göre Yapı İnşaatı veya Teknik İşlerde Deneyimi Müteahhitin Devamlı Bulundurması Zorunlu Teknik Personel
İnşaat Mühendisi veya Mimar veya ilgili uzmanlıktan yüksek okul mezunu Her yılı müteahhit olarak üç yıl İnşaat Teknisyeni veya deneyimli bir işçibaşı
İnşaat Teknisyeni Üç yılı müteahhit olarak altı yıl Bir İnşaat Mühendisi veya bir Mimar
Sanat okulu mezunu Dört yılı müteahhit olarak altı yıl Bir İnşaat Mühendisi veya bir Mimar
Çıraklık sisteminden yetişen Beş yılı müteahhit olarak on üç yıl Bir İnşaat Mühendisi veya bir Mimar

(B)Herhangi bir müteahhit müstahdemine üçüncü sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için yıllık izinverilirken aşağıdaki koşullar aranır:

(1) Talep edilen izine göre, bir işin harcaması en az Beş Yüz Altmış İki Bin Beş Yüz Türk Lirası olmak şartı ile toplam harcamaları Üç Milyon Türk Türk Lirası yapı inşaatı veya teknik işler, teknik sorumlu olarak icra etmiş olmak;

(2) Yarısının tam mülkiyeti kendisine ait, toplam fiyatı, yapı inşaatı işleri için en az Elli Altı Bin İki Yüz Elli Türk Lirası , teknik işler için ise onda biri (1/10) kendisine ait olmak üzere en az Üç Yüz Yetmiş Beş Bin Türk Lirası değerinde makine teçhizatı bulundurmak; ve

(3) Aşağıdaki ön koşulları yerine getirmiş olmak:

Müteahhitin Nitelikleri Müteahhitin İzin Talebine

Göre Yapı İnşaatı veya Teknik İşlerde Deneyimi

Müteahhitin Devamlı Bulundurması Zorunlu Teknik Personel
İnşaat Mühendisi veya

Mimar veya ilgili uzmanlıktan yüksek okul mezunu

Üç yılı iş yerinde olmak üzere, en azından üçüncü sınıf yapı inşaatı veya teknik işler için yıllık izin sahibi bir müteahhit yanında sorumlu mevkide dört yıl İnşaat Teknisyeni veya deneyimli bir işçibaşı
İnşaat Teknisyeni Altı yılı iş yerinde olmak üzere, en azından üçüncü sınıf yapı inşaatı veya teknik işler için yıllık izin sahibi bir müteahhit yanında sorumlu mevkide dokuz yıl Bir İnşaat Mühendisi veya bir Mimar
Sanat okulu mezunu Dokuz yılı iş yerinde olmak üzere, üçüncü sınıf yapı inşaatı veya teknik işler için yıllık izin sahibi bir müteahhit yanında sorumlu mevkide on dört yıl Bir İnşaat Mühendisi veya bir Mimar.

BÖLÜM IV

İKİNCİ SINIF YAPI İNŞAATI VEYA TEKNİK İŞLER İÇİN

ARANACAK KOŞULLAR:

(A)Herhangi bir müteahhite ikinci sınıf yapı inşaatı veya teknik işler için yıllık izin verilirken aşağıdakikoşullar aranır:

(1) Talep edilen izine göre, bir işin harcaması en az Dört Yüz On İki Bin Beş Yüz Türk Lirası olan, en az Üç Milyon Milyar Türk Lirası toplam harcamalı yapı inşaatı veya teknik işler icra etmiş olmak;

(2) Yarısının tam mülkiyeti kendisine ait, toplam fiyatı, yapı inşaatı işleri için en azından Doksan Yedi Bin Beş Yüz Türk Lirası, teknik işler için ise onda biri (1/10) kendisine ait olmak üzere en az Beş Yüz Altmış İki Bin Beş Yüz Türk Lirası değerinde makine teçhizatı bulundurmak; ve

(3) Aşağıdaki ön koşulları yerine getirmiş olmak:

Müteahhitin Nitelikleri Müteahhitin İzin Talebine

Göre Yapı İnşaatı veya

Teknik İşlerde Deneyimi

Müteahhitin Devamlı Bulundurması Zorunlu Teknik Personel
İnşaat Mühendisi veya

Mimar veya ilgili

uzmanlıktan yüksek okul

mezunu

Her yılı müteahhit olarak beş yıl Bir İnşaat Mühendisi veya Mimar
İnşaat Teknisyeni Altı yılı müteahhit olarak

dokuz yıl

İki İnşaat Mühendisi veya Mimar ve iki deneyimli işçibaşı
Sanat okulu mezunu Sekiz yılı müteahhit olarak

on dört yıl

İki İnşaat Mühendisi veya Mimar ve iki deneyimli işçibaşı.
Çıraklık sisteminden

yetişen

On yılı müteahhit olarak

on sekiz yıl

İki İnşaat Mühendisi veya Mimar ve iki deneyimli ustabaşı.

(B)Herhangi bir müteahhit müstahdemine yıllık izin tahsisi için aşağıdaki koşullar aranır:

(1) Talep edilen izine göre, bir işin harcamasının en az Dört Yüz On İki Bin Beş Yüz Türk Lirası değerinde olması koşulu ile toplam harcamaları Üç Milyon Türk Lirası değerinde yapı inşaatı veya teknik işleri, üçüncü sınıf durumlara göre yıllık inşaat veya teknik işi izin sahibi olarak icra etmiş olmak;

(2) Yarısının tam mülkiyeti kendisine ait, toplam fiyatı, yapı inşaatı işleri için en Doksan Yedi Bin Beş Yüz Türk Lirası, teknik işler için ise onda biri (1/10) kendisine ait olmak üzere en az Beş Yüz Altmış İki Bin Beş Yüz Türk Lirası değerinde makine teçhizat bulundurmak; ve

(3) Aşağıdaki ön koşulları yerine getirmiş olmak:

Müteahhitin Nitelikleri Müteahhitin İzin Talebine

Göre Yapı İnşaatı veya

Teknik İşlerde Deneyimi

Müteahhitin Devamlı Bulundurması Zorunlu TeknikPersonel
İnşaat Mühendisi veya

Mimar veya ilgili

uzmanlıktan yüksek okul

mezunu

Üçüncü sınıf işlerde duruma göre, iki yıl yapı inşaatı veya teknik iş için yıllık izin sahibi olmak Bir İnşaat Mühendisi veya Mimar
İnşaat Teknisyeni Üçüncü Sınıf işlerde duruma göre, üç yıl yapı inşaatı veya teknik iş için yıllık izin sahibi olmak Bir İnşaat Mühendisi veya Mimar ve bir İnşaat Teknisyeni
Sanat okulu mezunu Üçüncü Sınıf işlerde duruma göre, dört yıl yapı inşaatı veya teknik iş için yıllık izin sahibi olmak Bir İnşaat Mühendisi veya Mimar ve bir İnşaat Teknisyeni

BÖLÜM V

BİRİNCİ SINIF YAPI İNŞAATI VE TEKNİK İŞLER İÇİN

ARANACAK KOŞULLAR

(A) Herhangi bir müteahhite birinci sınıf yapı inşaatı ve teknik işler için yıllık izin tahsisi için aşağıdakikoşullar aranır:

(1) Talep edilen izine göre, bir işin harcaması en az Sekiz Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası olan en az Dört Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası toplam harcamalı yapı inşaatı veya teknik işler icra etmiş olmak;

(2) Yarısının tam mülkiyetinin kendisine ait, toplam fiyatı, yapı inşaatı işleri için en az İki Yüz On Bin Türk Lirası , teknik işler için ise onda biri (1/10) kendisine ait olmak üzere en az Sekiz Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası değerinde makine teçhizatı bulundurmak; ve

(3) Aşağıdaki ön koşulları yerine getirmiş olmak:

Müteahhitin Nitelikleri Müteahhitin İzin Talebine

Göre Yapı İnşaatı veya

Teknik İşlerde Deneyimi

Müteahhitin Devamlı Bulundurması Zorunlu

Teknik Personel

İnşaat Mühendisi veya Mimar veya ilgili uzmanlıktan yüksek okul

mezunu

Yedi yılı müteahhit olarak

sekiz yıl

En az beş yıl deneyimini olan bir İnşaat Mühendisi veya Mimar
İnşaat Teknisyeni Dokuz yılı müteahhit olarak on iki yıl En az beş yıl deneyimi olan iki İnşaat Mühendisi veya Mimar
Sanat okulu mezunu On iki yılı müteahhit olarak on sekiz yıl En az beş yıl deneyimi olan İki inşaat mühendisi veya mimar ve iki deneyimli işçibaşı
Çıraklık Sisteminden

Yetişen

On Altı Yılı Müteahhit olarak Yirmi Dört yıl En az beş yıl deneyimi olan İki inşaat mühendisi veya mimar ve iki deneyimli ustabaşı

(B)Herhangi bir Müteahhit müstahdemi olarak görev yapmış olan bir müteahhite yıllık izin tahsisi için aşağıdaki koşullar aranır:

(1) Talep edilen izine göre, bir işin harcamasının en az Sekiz Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası değerinde olması koşulu ile toplam harcamaları Bir milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası değerinde yapı inşaatı veya teknik işleri, ikinci sınıf durumlara göre yıllık inşaat veya teknik işi izin sahibi olarak icra etmiş olmak;

(2) Yarısının tam mülkiyeti kendisine ait, toplam fiyatı, yapı inşaat işleri için en az İki Yüz On Bin Türk Lirası , teknik işler için ise onda biri (1/10) kendisine ait olmak üzere en az Sekiz Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası değerinde makine teçhizatı bulundurmak; ve

(3) Aşağıdaki ön koşulları yerine getirmiş olmak:

Müteahhitin                Nitelikleri Müteahhitin İzin Talebine

Göre, Yapı İnşaatı veya

Teknik İşlerde Deneyimi

Müteahhitin Devamlı Bulundurması Zorunlu

Teknik Personel

İnşaat mühendisi veya mimar veya ilgili

uzmanlıktan yüksek okul

mezunu

Beş yılı müteahhit olarak

on yıl

Bir İnşaat Mühendisi veya Mimar ve bir İnşaat Teknisyen
İnşaat Teknisyeni Altı yılı müteahhit olarak

on beş yıl

İki İnşaat Mühendisi veya Mimar ve bir İnşaat Teknisyeni
Sanat okulu mezunu Sekiz yılı müteahhit olarak

yirmi iki yıl

İki İnşaat Mühendisi veya Mimar ve bir İnşaat Teknisyeni

YAPI İNŞAATI ve TEKNİK İŞLER İÇİN YILLIK İZİN VERİLİRKEN ARANAN KOŞULLAR

Yıllık İzin Koşulları Beşinci Sınıf Dördüncü Sınıf Üçüncü Sınıf İkinci Sınıf Birinci Sınıf
Talep edilen İzine göre bir

İşin harcaması en az (TL)

30,000TL 150,000TL 412,500TL 825,000TL
İcra etmiş yapı inşaatı veya teknik işlerin toplam harcaması (TL) Yapı inşaatı veya teknik işlerin sorumluluğunu yapmış ise (TL)

195,000TL

Müteahhitliğini yapmış ise (TL)

150,000TL

Ustabaşılığını veya teknik sorumluluk yapmış ise (TL)

1,181,250TL

1,425,000TL 3,000,000Tl 4,500,000TL
Yarısının tam mülkiyetinin kendisine ait toplam fiyatı (TL)

Yapı İnşaatı için en az (TL)

3,000TL

1,500TL

22,500TL

11,250TL

56,250TL

28,125TL

97,500TL

48,750TL

210,000TL

105,000TL

Teknik İşler için ise

1/10’u kendisine ait olmak üzere en az (TL)

18,750TL

1,875TL

82,500TL

41,250TL

375,000TL

37,500TL

562,500TL

56,250TL

825,000TL

82,500TL